:: Product and Service ::

ERS : Electronic Reporting System

บริษัทไทยเกทเวย์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) ในการพัฒนาระบบรายงาน การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่ 3/2552 โดยกำหนดให้ เพิ่มธุรกรรมในอาชีพอีก 9 ประเภท ซึ่งใช้เงินสดเกินจำนวนที่กำหนดในกฏกระทรวง หรือเป็นธุรกรรม ที่มีเหตุอันควรสงสัยจะต้องส่งรายงานไปยัง สำนักงาน ปปง.

อาชีพ 9 ประเภท ที่ต้องรายงาน

 • 16(1) ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาการลงทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน เช่น บ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม
 • 16(2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ (นิติบุคคล)
 • 16(3) ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (นิติบุคคล)
 • 16(4) นายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (นิติบุคคล)
 • 16(5) ค้าของเก่าและขายทอดตลาด (นิติบุคคล)
 • 16(6) สินเชื่อส่วนบุคคล
 • 16(7) บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • 16(8) บัตรเครดิต
 • 16(9) การชำระเงินทางอิเล็กทรอน

ที่มา :  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การรักษาความปลอดภัยในข้อมูล

 • ERSThailand ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าอย่างยิ่ง โดยเรามีมาตรการ รักษาความปลอดภัยมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้าของ เราได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการป้องกัน
 • ERSThailand ทำการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ ของคุณทุกครั้งในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณ และเซอร์เวอร์ของเราโดยใช้ โป รโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) และทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจ ที่มีความยาว 128 บิต (an encryption key length of 128-bits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้โดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วไป โดยก่อนที่คุณจะทำการสมัครเปิดบัญชี หรือทำการ เข้าสู่ระบบ ERSThailand กรุณาตรวจสอบเบราเซอร์์ที่คุณใช้ให้แน่ใจว่าเป็นเบราเซอร์์ที่สามารถรองรับ โปรโตคอล SSL เวอร์ชั่น 3 หรือสูงกว่า
 • เมื่อข้อมูลของคุณถูกส่งมาถึงเซอร์เวอร์ของเราแล้ว เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัยที่สุด เพราะเซอร์เวอร์ของเราได้รับการคุ้มกันผ่านอิเล็กทรอนิกส์ Firewall และจะไม่สื่อสารโดยตรงต่อ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเปิดเผยต่อเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

Data backup

Why Data Backup Software?

In the Information Age, we can’t go a day without needing to use a computer. As a result, a lot of important information is stored on our machines. Computers are prone to failure as much as any other type of electronics. And when they do, the results can be catastrophic.

Whether you’re a small business or an individual, backing up your files is an important exercise. The smallest thing could bring everything crashing to the ground, so you have to be prepared in case something happens. If your system stays safe, you can breathe a sigh of relief knowing you would be prepared in the event of a collapse.

The data each person stores on their computer is different, so you need to choose the data backup softwarethat meets your specific needs. This process can be a difficult and confusing. We are here to help make your experience a little easier.

In this site, you'll find articles on data backup and comprehensive reviews to help you make an informed decision on which data backup software is right for you. At TopTenREVIEWS We Do the Research So You Don't Have To.™

What to Look For in Data Backup Software

You need backup software that is reliable and simple to use or you won't use it. Below are the criteria TopTenREVIEWS used to evaluate data backup software:

Feature Set
Backup software features should go beyond standard copying of data files; backup software should be flexible enough to meet your needs. First-rate data backup software allows you to schedule both full and custom backups; backup only what you want and when you want.

Ease of Use
A computer novice should be able to install and use the backup software without help. The control panel should be intuitive, convenient and should offer easy backup scheduling for automated backups.

Some backup programs are designed for advanced computer users, not novices; we comment on this in the backup software reviews.

Backup and Restore
Your backup should be simple to set up and easy to restore. Accessing restored data should be automatic, and the backup should preserve original data files and paths. Restored backup files that don't preserve original file organization are nearly worthless; you'll have to reorganize all your restored data to access it conveniently.

Consider self-checking backup software that compares the backup to the original to verify accuracy (backup verification). Look for backup software with a range of backup choices: full, incremental, differential and individual file backups. A complete system backup (Image Backup) is also a valuable asset, as is the ability to create a boot disk.

Also, consider backup software that can compress data for compact storage. If security is an issue, choose backup software that protects with passwords and encryption.

Help Documentation
Backing up and restoring your data can be complex. Help files should offer clear, step-by-step instructions and troubleshooting tips. The language should be simple to understand and the help information should be well organized so you can find answers fast.

Whether its corrupted data, viruses, or your computer just calls it quits, with the right data backup software, you've got it covered

Systems integrator

system is an aggregation of subsystems cooperating so that the system is able to deliver the over-arching functionality. System integration involves integrating existing (often disparate) subsystems. The subsystems will have interfaces. Integration involves joining the subsystems together by “gluing” their interfaces together. If the interfaces don’t directly interlock, the “glue” between them can provide the required mappings. System integration is about determining the required “glue”.

System integration is also about adding value to the system, capabilities that are possible because of interactions between subsystems.

In today’s connected world, the role of system integration engineers is becoming more and more important: more and more systems are designed to connect together, both within the system under construction and to systems that are already deployed

 

:: Link ::

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบบรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

:: Downloads ::